بیمارستان خاتم الانبیا

مسابقه کتاب خوانی حماسه حسینی- ویژه کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران