بیمارستان خاتم الانبیا

اعضای کانون

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) - اعضای کانون

شماره مرکز تلفن بیمارستان: 88884040 - 021

پیر حسین کولیوند

پیر حسین کولیوند

سمت : مسئول کانون

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3711 داخلی

محمد طاهر اصفهانی

محمد طاهر اصفهانی

سمت : جانشین و طرح و برنامه

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5322 داخلی

 

دکتر مجتبی سیف

دکتر مجتبی سیف

سمت : امداد و درمان

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3722 داخلی

 

کامران شهبازی

کامران شهبازی

سمت : بازرسی

تحصیلات : فوق دیپلم

شماره تماس : 5211 داخلی

 

دکتر علیرضا یارندی

دکتر علیرضا یارندی

سمت : علمی و پژوهشی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3711 داخلی

 

 

محمودرضا ذکاوت

محمودرضا ذکاوت

سمت : فرهنگی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 5322 داخلی

 

ابراهیم کمانکش

ابراهیم کمانکش

سمت : تربیت بدنی

تحصیلات : دیپلم

شماره تماس : 5877 داخلی

 

علی صفری

علی صفری

سمت: تدارکات

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس: 3550 داخلی

 

سید محسن حسینی پناه

سید محسن حسینی پناه

سمت: نیروی انسانی

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس: 3711 داخلی