بیمارستان خاتم الانبیا

تست خواب

تست خواب

این آزمون یک روش تشخیصی جهت بررسی قطعی تنفس در حین خواب و تشخیص انئاع قطعی تنفس از هم می باشد. بررسی خرخر، وضعیت خوابیدن بیمار و عمده علل بروز اختلالات خواب با این روش قابل تشخیص و موارد درمانی ا دستگاههای کمک به قطع تنفس در هنگام قطع نفس و تاثیر انها بر شدت اختلالات قابل بررسی می باشد.بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) همگام با سایر مراکز معتبر جهانیبیش از 4 سال است که به ارایه این خدمت مشغول می باشد.برای انجام این تست بیمار می بایست یک شب در بیمارستان بستری گردد.

مسئول آزمایشگاه خواب: مهندس حسن مرتاض هجری