بیمارستان خاتم الانبیا

آموزش همگانی

بسیج جامعه پزشکان

بسیج جامعه پزشکان

مجموعه تصاویری از فعالیت های بسیج جامعه پزشکان در مراسم های مختلف برگزار شده

گالری بخش فرهنگی

گالری بخش فرهنگی

مجموعه تصاویری از فعالیت های بخش فرهنگی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) .

بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

مجموعه تصاویری از ساختمان بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)