پیوندها

» مشاوره
 

سرويس مشاوره تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص) آماده پاسخ دهي به سئوالات مراجعه كنند گان و بيماران عزيز و مشاوره پزشكي مي باشد .
چنانچه سئوال شما در ارتباط با بيماري خاص و يا در ارتباط با پزشك خاص مي باشد لطفا پزشك مورد نظر و يا نوع بيماري، سوابق بيماري و ساير اطلاعاتي كه ما را در پاسخ دهي بهتر به سئوال شما ياري نمايد را در بخش  توضيحات اضافي وارد نماييد .


* نام (Name)

* نام خانوادگی (Last name)

* پست الكترونيكی (Email)

* تلفن (Tel)

فاكس (Fax)

* سئوال مورد نظر
(Your Question)

توضيح اضافي در مورد
پزشك يا بيماري مورد نظر

* کد امنیتی