پیوندهای بسیج جامعه پزشکی

» تجمع اعتراض آميز جامعه پزشكان و پيراپزشكان به رفتار ددمنشانه رژيم آل سعود در قبال مردم بي پناه يمن

 

1394/02/23 - 13:40

 
تجمع اعتراض آميز جامعه پزشكان و پيراپزشكان به رفتار ددمنشانه رژيم آل سعود در قبال مردم بي پناه يمن